Analýza tlakových nádob

Pri návrhu tlakových nádob sa kladie značný dôraz na spoľahlivosť a bezpečnosť zariadení a konštruktéri sa pri ňom riadia záväznými normami. Tieto normy stanovia jasné postupy, ako prevádzať overenie návrhu zariadení pomocou nástrojov pre výpočet metódou konečných prvkov. Ide predovšetkým o výpočet napätia pri rôznych spôsoboch zaťaženia pôsobiacich na zariadenia a ich kombinácie.

Analýza tlakových nádob zabezpečuje
 

  • Prevzatie výsledkov zaťaženia zo statických štúdií SOLIDWORKS Simulation.
  • Výpočet kombinácie lineárnej kombinácie zaťaženia s definovanými koeficientmi A+B+.
  • Výpočet kombinácie zaťaženia metódou súčtov štvorcov (A2+B2+...)1/2.