Školy

Naša spoločnosť ponúka za veľmi výhodných podmienok školské licencie určené študentom a učiteľom stredných a vysokých škôl. Výhodou je obsah licencie, ktorá okrem štandartných príkazov na konštruovanie obsahuje aj všetky moduly na prepočet metódou konečných prvkov, ako aj nástroje na „zelené“ navrhovanie výrobkov.

Výhodou každej licencie je možnosť získať certifikát. Informácie o certifikácií pre študentov a vyučujúcich si môžete stiahnuť tu.

Prínos pre študentov

Študenti majú k dispozícii profesionálny konštrukčný systém obsahujúci jadro systému pre tvorbu dielov, zostáv, výkresov a ďalších nástrojov, ktorými systém napomáha pri výučbe. Ďalej majú študenti k dispozícií celé spektrum výpočtových nástrojov pre analýzy pevnosti, simuláciu pohybu zostáv a prúdenia kvapalín a plynov. Tieto nástroje pomáhajú lepšiemu pochopeniu fyziky, mechaniky a vlastností materiálov. Vedomosti získané používaním systému SOLIDWORKS sú nielen prínosom pre znalostí študentov a ich schopnosti pracovať s CAD systémami, ale predstavujú i výhodu na trhu práce, kde technici dobre ovládajúci SOLIDWORKS nájdu rýchlo uplatnenie.

Dostupnosť pre školy

Školská verzia SOLIDWORKS je určená pre stredné školy, gymnázia a vysoké školy. Táto licencia slúži výhradne pre študentov a učiteľov školy, ktorá ich zakúpila, nie je teda určená pre komerčné použitie.

SOLIDWORKS Education edícia je dostupná vo forme samostatnej alebo sieťovej licencie a obsahuje kompletný výukový softvér a učebný plán v elektronickom formáte.

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Ponúkané programy kontinuálneho vzdelávania sú jednou z možností profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov. Sú nástrojom ako zlepšiť, skvalitniť a zefektívniť prípravu vyučovacieho procesu.

Vzdelávacie programy reagujú na požiadavky zamestnávateľov na odborné kompetencie absolventov strojárskych a elektrotechnických študijných a učebných odborov v oblasti grafických systémov. Vychádzajú z požiadaviek praxe, kde firmy požadujú absolventov, ktorí ovládajú prácu s grafickými softvérmi pre spracovanie technickej strojárskej a elektrotechnickej dokumentácie na počítači. 

Zoznam akreditovaných programov:

Vzdelávací program 3D CAD SOLIDWORKS

Hlavným cieľom tohto vzdelávania je aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov odborných technických predmetov a majstrov odbornej výchovy, sprostredkovať najnovšie aktuálne informácie z problematiky grafických systémov pre tvorbu technickej dokumentácie v elektronickej podobe v programe 3D CAD SOLIDWORKS.

Vzdelávanie prebieha nielen teoretickou formou, ale aj prakticky priamo v prostredí SOLIDWORKS s využitím mnohých cvičných príkladov.

Toto školenie trvá 5 dní. Akreditované vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou zadanej úlohy pred trojčlennou skúšobnou komisiou a účastníkmi tohto vzdelávania.

Program akreditovaného vzdelávania SOLIDWORKS

Absolvent vzdelávacieho programu bude:

 • schopný pracovať na užívateľskej a výučbovej úrovni s programom 3D CAD SOLIDWORKS,
 • spracovať metodické postupy pre aplikovanie programu 3D CAD SOLIDWORKS vo výučbe,
 • prakticky vyučovať program 3D CAD SOLIDWORKS v škole.

Vzdelávací program SOLIDCAM

Hlavným cieľom tohto vzdelávania je aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov a majstrov odbornej výchovy, učiteľov technických predmetov, sprostredkovať najnovšie aktuálne informácie z problematiky grafických systémov pre tvorbu technickej dokumentácie a naprogramovanie dielu pre výrobu v programe SolidCAM.

Vzdelávanie prebieha nielen teoretickou formou, ale aj prakticky priamo v prostredí SOLIDCAM s využitím mnohých cvičných príkladov.

Toto školenie trvá 5 dni. Akreditované vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou zadanej úlohy pred trojčlennou skúšobnou komisiou a účastníkmi tohto vzdelávania.

Program akreditovaného vzdelávania SOLIDCAM

Absolvent vzdelávacieho programu bude:

 • prakticky využívať softvér SolidCAM pre kreslenie a naprogramovanie dielov pre výrobu
 • ovládať prostredie programu (prepojenie medzi modelom v SOLIDWORKS a SolidCAM)
 • orientovať sa v príkazoch programu
 • spracovávať výstupy pre výrobu dielov
 • vytvárať výstupy pre technológiu výroby
 • programovať výrobu dielov v programe
 • metodicky spracovávať jednotlivé témy programu do výučby odborných predmetov

Vzdelávací program SOLIDWORKS Electrical

Hlavným cieľom tohto vzdelávania je aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov a majstrov odbornej výchovy, učiteľov technických predmetov, sprostredkovať najnovšie aktuálne informácie z problematiky grafických systémov pre tvorbu  technickej dokumentácie v programe SOLIDWORKS Electrical.

Vzdelávanie prebieha nielen teoretickou formou, ale aj prakticky priamo v prostredí SOLIDWORKS Electrical s využitím mnohých cvičných príkladov.

Toto školenie trvá 5 dni. Akreditované vzdelávanie sa ukončí záverečnou prezentáciou zadanej úlohy pred trojčlennou skúšobnou komisiou a účastníkmi tohto vzdelávania.

Absolvent vzdelávacieho programu bude:

 • prakticky využívať softvér SOLIDWORKS Electrical pre kreslenie technickej dokumentácie
 • ovládať prostredie programu
 • orientovať sa v príkazoch programu
 • kresliť výkresy v programe
 • spracovávať výstupy programu vo výkresovej podobe
 • mať pedagogické kompetencie v oblasti využívania grafického programu SOLIDWORKS Electrical    

Program akreditovaného vzdelávania SOLIDWORKS Electrical

Zoznam absolventov kontinuálneho vzdelávania učiteľov