Prevencia pirátstva

Software je výsledkom kreatívneho procesu a rovnako ako knihy, filmy alebo hudba podlieha ochrane autorských práv. Softwarová licencia neznamená kúpu týchto autorských práv, ale len súhlas výrobcu softwaru k jeho inštalácií a užívaní v súlade s licenčnými podmienkami. Pri nákupe softwaru teda nekupujete vlastný program, ale len licenciu k jeho používaniu. Táto licencia zároveň určuje ako s danou aplikáciu nakladať. Ruku v ruke s nesprávnym pochopeným definície autorských práv a s tým spojenou licenciu vzniká problém tzv. softwarového pirátstva.   

Softwarové pirátstvo je definované ako neopravné užívanie softwaru, ktoré je chránené autorskými právami. K pirátstvu môže dôjsť pri nesprávnom kopírovaní softwaru, predaju alebo inej nevhodnej manipulácii so softwarom, ktorý ste si riadne zakúpili. Najčastejšou príčinou pirátstva v rámci firmy je inštalácia vyššieho počtu kópii softwaru, ako dovoľuje licencia, ďalej kopírovanie danej aplikácie na súkromné počítače, nehovoriac o úplnom obídení licenčnej zmluvy a inštalácie nelegálneho softwaru.

Softwarové prirástlo je nelegálne a môže spôsobiť trestnoprávnu zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky alebo inými právnych predpisov, ktorými je Slovenská republika viazaná (medzinárodná zmluva, práva Európskeho spoločenstva), prípadne iných právnych vzťahov. Šírenie a používanie nelegálneho softwaru je porušenie príslušných ustanovení nasledujúcich právnych predpisov: zákon č. 618/2003 Z.z. autorský zákon, vo znení neskorších predpisov, ďalej zákon 300/2005 Z.z., trestný zákon, vo znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z.z., zákon o účtovníctve, vo znení neskorších predpisov, ďalej zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, vo znení neskorších predpisov. 

Naplnením skutkovej podstaty trestného činu porušovania autorského práva, práv súvisiacich s právom autorským a práv k databáze môže byť páchateľ odsúdený k trestu odňatia slobody na dobu až 8 rokov, alebo k peňažnému trestu, alebo k prepadnutiu veci, alebo inej majetkovej hodnoty. Tým nemusí byť dotknutá súkromnoprávna zodpovednosť za škodu a ušlý zisk či zodpovednosť verejnoprávna voči správcovi dane.

Vývoj v oblasti softwaru v pozitívnom zmysle výrazne ovplyvňuje rada stránok nášho života. Používanie kvalitného licencovaného software pomáha tisícom vývojárom pokračovať v tvorbe nových technológii, ktoré vo svojom dôsledku zvyšujú efektivitu práce ľudí po celom svete. Pravidelná inventarizácia všetkého softwaru zaručuje stopercentnú dôveryhodnosť a legálnosť inštalovaných aplikácii. Chráňte duševné vlastníctvo výrobcov softwaru spolu s nami, len tak môžeme i v ďalších rokov v oblasti softwarových technológii očakávať pokrok.