2 osé frézovanie

Čelné Frézovanie

Obrábanie čelných rovinných plôch rôznymi stratégiami: kontúra, cik-cak, špirála a jedna dráha. Predĺženie, prekrytie a nájazd / odchod sa tu používajú tak, aby bola obrobená celá plocha. Nájazd nástroja sa tu uskutočňuje zvonku

Frézovanie kontúr

Vytvorí dráhu nástroja, ktorá bude kopírovať akýkoľvek profil zo SolidWorks. Geometria môže byť definovaná ako hrana modelu, entity výkresu alebo skica. Výber je možný aj kliknutím na plochu. Pre odfrézovanie veľkých oblastí môže byť ľahko definovaný niekoľkonásobný priechod. Hrubovanie a dokončovanie môže byť definované v jednej operácii, rovnako ako rôzne hĺbky rezu. Pokročilá funkcia úpravy geometrie umožňuje modifikácie (zaoblenie, skrátenie, predĺženie, počiatočný bod) bez nutnosti použitia nástrojov SolidWorks.

Frézovanie káps

Pokročilé frézovanie káps. Neobmedzený počet káps a ostrovov. Geometria môže byť definovaná ako otvorená, polo-otvorená a uzavretá s ostrovmi alebo bez nich. Jednosmerná alebo obojsmerná (cik-cak) stratégia rezu + kontúra + odvŕtaniu. Skrutkovica alebo rampovanie slúži pre nájazd nástroja do rezu v uzavretej kapse. Výber geometrie v kapse jedným klikom na plochu v SolidWorks, skicu v správcovi alebo výberom hrán modelu!

Zrážanie hrán

Zrazenie je možno použiť  pre operácie Kapsa a Kontúra. Umožňuje zrážať hrany modelu bez zmeny aktuálneho modelu pomocou rovnakej geometrie ako používa operácia kontúra / kapsa.

Vŕtanie

Jednoducho definujete vŕtacie cykly pre obrábanie dier. Veľký počet dier s možnosťou automatického výberu a filtrov na geometriu SolidWorks. Štandardný cyklus obsahuje vŕtanie, vystružovanie, vyvrtávanie a vŕtanie s výplachom. Do postprocesoru môžu byť pridané ďalšie voliteľné cykly.

Automatické rozpoznávanie vŕtania(AFRM)

Táto operácia, používa rovnaké jadro ako viacosé vŕtanie, ponúka automatické vyhľadanie a zoskupenia vŕtacej geometrie na objemovom tele. Funkcia "Upraviť hĺbku" umožňuje používateľovi úpravu rozmerov dier v prípadoch, keď rozmery modelu nezodpovedajú tolerancii výkresu. Jednotlivá operácia rozpoznanie vŕtania podporuje modely, obsahujúce diery na rôznych úrovniach a v rôznych hĺbkach pre zjednodušenie a skrátenie zoznamu operácií.

Automatické rozpoznávanie kapsovania (AFRM)

Posuňte možnosti výkonných operácií SolidCAMu pre frézovanie káps o úroveň vyššie pomocou funkcie automatického rozpoznania kápsovania na diely. Funkcia rozpoznanie prvkov dielu vám dáva možnosť jednoduchého výberu prvkov, ktoré majú alebo nemajú byť obrábané. Dáva vám k dispozícii maximálny možný výkon, pritom vám, ale zachováva plnú kontrolu nad spôsobom, akým chcete diel obrábať.

Automatické rozpoznanie zrazenia(AFRM)

Automatické rozpoznanie a obrábanie zrazenia SolidCAMu zrazí hrany na modeli všade kde je to možné. To poskytuje veľmi výkonnú funkciu pre automatické zrazenie hrán na modeli bez nutnosti ručného výberu reťazcov a následnej definície operácií. Vytvorí odihlovacie dráhy nástroja pre ostré rohy, aj keď neboli tieto zrazenia na modeli namodelované.

Frézovanie závitov

Grafické rozhranie SolidCAM poskytuje potrebnú spätnú väzbu v rozdieloch medzi obrábaním vnútorného, alebo vonkajšieho závitu smerom nadol a smerom nahor pomocou dnešných závitových fréz. Naše pokročilé nastavenie podporuje rôzne hĺbky hrubovacieho a dokončovacieho rezu, kónické závity, jedno a viacbodové závitové frézy a synchronizáciu počiatočného uhla pre párovanie dielov.

3D kontúra

Pomocou výkonných operácií s profilmi môže používateľ sledovať akúkoľvek 2D alebo 3D krivku v priestore. Poskytuje automatické zrážanie hrán modelu, bez ohľadu na to, či patria do rovnakej roviny alebo nie!

T-drážka

Operácie vytvorená pre uľahčenie programovania T-drážok. Je definovaná výberom priestorového modelu a užívateľom definovaného nástroje pre T-drážku. Toto riešenie odstraňuje nutnosť manuálneho výpočtu úrovní a krokov, a tiež nutnosť použitia niekoľkých rôznych operácií pri snahe dosiahnuť špecifického hrubovania a dokončovania T-drážok.

Gravírovanie

Gravírovanie textu na rovinných a nabalených plochách. Gravírovanie stredu písma. Gravírovanie písma z jednej krivky, stratégia Cik-Cak alebo kontúra pre vyplnenie oblastí.

Nabalenie na valec

Obrábanie nabalenej geometrie okolo osi rotácie pomocou transformácie lineárneho pohybu do pohybu C-osi.

Obrábanie zbytkového materiálu

Automatické obrábanie zbytkového materiálu pre odstránenie zvyškov po väčších nástrojoch. Plná podpora kónických káps a kontúr.

AHRM (automatické vŕtanie)

Rozpoznanie dier a ich klasifikáciu do tvarov a skupín. Prevod dier do obrobiteľných prvkov. Roztriedenie obrobiteľných prvkov do Sád prvkov. Výber Technologického riešenia z Databáza technológie pre obrobiteľné prvky.

Sada cyklov

Veľmi užitočná a pohodlná sada cyklov poskytuje špecializované, prednastavené pod-operácie pre drážky, rohy, výstupky, ťahané plochy atď ..

Indexované viacosé frézovanie

SolidCAM je v 4/5 osom indexovanom obrábaní výnimočne dobrý. SolidCAM poskytuje jednoduchý a efektívny spôsob programovania súčasti z viacerých strán.
Zjednodušte si programovanie pomocou jednej polohy nulového bodu, ktorú orientujete pre indexované ustavenie pomocou jedného kliknutia - SolidCAM takto zrýchľuje obrábanie z viacerých strán pomocou eliminácie konštrukcie viac nulových bodov.
Aj ak pracujete len v 2.5D alebo 3 osiach, tak vám SolidCAM dáva výnimočne silné riešenie pre obrábanie v indexovaných 4/5 osiach.