3 osé frézovanie

Kontúrové hrubovanie

Dráha nástroja v štýle kapsovánia v rôznych Z-úrovniach, ktoré sú zadané Krokom dole.

Lineárne hrubovanie

Tu sa väčšinou v každej úrovni obrábaní generuje obdĺžniková dráha nástroja. To je užitočné pre mäkké materiály a súčiastky obsahujúce plytké oblasti.

Zvyškové hrubovanie

Zvyškové hrubovanie nastáva pri použití menšieho nástroja na dokončenie predošlej práce nástrojov väčších v oblastiach, ktoré nie sú predchádzajúcimi operáciami úplne vyčistené. Modul SolidCAM HSR používa aktualizovaný model zostávajúceho materiálu, aby sa vyhol obrábaniu naprázdno.

Hybridné hrubovanie rebier

Pre obrábanie tenkých stien z veľmi exotických materiálov (titán, grafit, atď ..). Kombinujú sa tu hrubovacie a dokončovacie dráhy nástroja, tak aby sa zachovala najvyššia možná tuhosť súčasti.

HM hrubovanie (hybridné hrubovanie)

Stratégia HM hrubovanie znižuje prejazdy rýchloposuvom pomocou ovládania pohybu nástroja tak, aby zostal na obrobku, tak že nasleduje predchádzajúce dráhy obrábania miesto prejazdov rýchloposuvom do novej pozície. Sú tu k dispozícii aj ďalšie optimalizácie dráhy nástroja, ktoré obsahujú automatické obrábanie rovinných oblastí namiesto toho aby sa pridávali zvláštne Z-úrovne pre obrobenie týchto rovinných oblastí. Táto stratégia hrubovania umožňuje použitie veľkého bočného kroku, ktorý je väčší ako 50% priemeru nástroja.

Stratégia HSM dokončovanie

Konštantné Z

Rezy v obrábaní stratégií Konštantná Z sú generované pomocou sád kontúr z plôch, ktoré popisujú tvar plôch na rôznych úrovniach osi Z - ako horizontálne rezy geometriou. Toto je najlepšia stratégia pre pred-dokončenia a dokončovanie strmých plôch.

Hybridné konštantné Z

Kombinácia tradičnej stratégie Konštantné Z s 3D kapsováním. Pridávajú sa tu do plytkých oblastí medzi po sebe idúce dráhy ďalšie dráhy, čo robí túto stratégiu najlepšiu pre optimálne dokončenie celej súčasti.

Skrutkovica

Tu sa pokryje celý model súvislou zostupujúcou skrutkovou dráhou nástroja, čo zamedzí nepotrebným spojovacím pohybom.

Obrábanie rovín

Stratégia Obrábanie rovín automaticky vyhľadá všetky rovné miesta na diely a obrobí ich na úrovni osi Z danej oblasti.

Riadkovanie

Tu sa vytvárajú dráhy nástroja v XY rovine podľa definovaného bočného kroku a potom sa premietnu na plochy modelu.

Lúče

Lúčovité obrábanie umožňuje užívateľovi ľahko obrábať radiálne diely. Rezy sa zbiehajú do centrálneho bodu so schopnosťou zastaviť kúsok od stredu, kde sa dráhy nástroja zhusťujú.

Špirála

Táto stratégia vytvára špirálovú dráhu nástroja z daného východzieho bodu, pričom udržiava neustály kontakt medzi dielom a nástrojom pri obrábaní v daných hraniciach.

Medzi krivky

Obrábanie medzi krivkami generuje dráhu nástroja na základe hraníc tvaru a smerových profilov. Dráhy prebiehajú po ploche súbežne s tvarom a v smere odvodenom od priebehu okolitých hraníc. Každá dráha berie ohľad na tvar tej predchádzajúcej a preberá niektoré charakteristiky dráhy nasledujúcej, čím dochádza k plynulým zmenám v tvare dráh.

Offset

Obrába sa tu rovnobežne s Riadiacou krivkou, ktorá je znásobená a odsadená užívateľom zadaným bočným krokom a potom pokrýva plochu súčasti.

3D krivka

Dráha je v tejto stratégii vytváraná spustením rezného nástroja na povrch a jeho vedením podľa jednej alebo viacerých hraníc, čím dôjde k efektu gravírovania. Môže sa používať na gravírovanie textu alebo zrážanie hrán podľa kontúry.

Zbytkové dokončovanie

Tu sa určuje zbytkový materiál, ktorý zostal po predchádzajúcich operáciách a potom sa v týchto oblastiach generuje dráha nástroja, ktorá je iba v oblastiach zbytkového polotovaru.

Konštantný krok

Dokončovacia stratégia Konštantný krok zachováva konštantný, rovnako veľký krok dole medzi jednotlivými rezmi nástroje, bez ohľadu na strmosť dielu. Obrobené plocha je tu veľmi kvalitná.

Tužkové obrábanie

Tužkové obrábanie vytvára dráhy nástrojov pozdĺž vnútorných rohov s malým polomerom. Odstraňuje materiál, ktorý nemožno zlikvidovať žiadnou inou stratégiou. Tužkové obrábanie sa používa na dokončovanie rohov, ktoré by inak mohli niesť stopy po predošlých obrábacích operáciách. Je ideálny pre obrábanie rohov, ktorých polomer je zhodný s polomerom frézy.

Kútové obrábanie

Kútové obrábanie je rozšírením predchádzajúceho, kedy užívateľ môže definovať počet a posun viac rezov. Táto stratégia môže byť užitočná, keď predchádzajúci rezný nástroj nedokázal odstrániť všetok materiál z vnútorného rohu.

Rohový offset

Vytvorí dráhu nástroja s ohľadom na ostré kúty tak, aby pohyb nástroja prebiehal súbežne s kútmi. Môže sa tak postupne priblížiť do náročnej oblasti bez rizika výraznej zmeny rezných podmienok, ako je veľkosť opásania nástroja a množstvo odoberaného materiálu.

Pokročilé konštantné Z

Je navrhnuté najmä pre dokončovanie súčastí, ktoré obsahujú ako plytké, tak vertikálne steny.

Kombinované stratégie

Umožňujú kombinovať dráhu nástroja Konštantná Z s drahou nástroja nasledujúcich stratégií:

  • obrábanie rovín
  • riadkovanie
  • konštantný krok
  • rohový offset

HSS frézovanie plôch

Rovnobežné rezy

Možnosť Rovnobežné rezy obsahuje 3 stratégie: riadkovanie, cik-cak (pre plytké plochy) a Konštantné Z (pre svahové plochy). Každá táto stratégia ponúka dráhu nástroja, ktorá sa skladá z rovnobežných dráh s konštantným krokom.

Rovnobežne s krivkou

Krivka tu riadi dráhu nástroja spolu s vybranou plochou (ami). Každý generovaný rez dráhy nástroja nasleduje plochu a zostáva rovnobežný s vybranou krivkou tak, že poskytuje optimálnu drsnosť.

Rovnobežne s plochou

SolidCAM tu počíta priesečník Riadiacej plochy a plochy ktorá sa obrába a generuje rezy na dráhe nástroja tak, že sú rovnobežné k výslednej krivke priesečníku.

Kolmo ku krivke

Na rozdiel od stratégie Rovnobežne s krivkou táto možnosť generuje rezy kolmo k Riadiacej krivke.

Medzi plochy

Podobne ako stratégia Rovnobežne s krivkou poskytuje táto stratégia hladkú dráhu nástroja medzi 2 Riadiace plochy. Je veľmi užitočná v prípade zložitých hraníc obrábaných plôch.

Premietnutie

Nenahraditeľná pri obrábaní vnútorných zaoblení, zrážaní a gravírovaní na 3D ploche. Premieta sa tu definovaná krivka na požadovanú plochu a poskytuje sa tu hladká jednodráhová dráha nástroja.

Kontrola kolízií

Kompletné užívateľské ovládanie ochrany celej dráhy nástroja. Podobne ako v našom 5-osom súvislom frézovaní, tak sú aj tu 4 fázy kontroly kolízií na to aby obrábanie prebehlo v poriadku.

Pokročilé prepojenie

Úplne voľná kontrola na pohyby pri nájazde nástroja aj pri jeho odchode bez nutnosti modifikácie plochy. Dráha nástroja môže byť predĺžená alebo ostrihnutá, medzery a diery môžu byť preskočené a preto je tu 9 rôznych možností pre nájazd a odjazd.