iMOLD

iMOLD je aplikácia určená pre podporu a komplexné navrhovanie foriem v prostredí SOLIDWORKS.

iMOLD je plne integrovaný do SOLIDWORKS, pracuje na rovnakom modeli a svojimi nástrojmi rozširuje možnosti SOLIDWORKS – jedná sa hlavne o vytváranie deliacich plôch, viacnásobných dutín, vtokov, vyhadzovačov, jadier, chladenia, rámu foriem a ďalších.

iMOLD konštruktér elektród - automatizuje opakované rutinné úlohy vznikajúce pri tvorbe elektród. V prvom kroku je určený počiatok na tele modelu. V nasledujúcich krokoch sú označené plochy pre odvodenie tvaru elektródy. Ďalej je vybratý polotovar a držiak z knižnice. Knižnica polotovarov a držiakov je súčasťou inštalácie a môže byť ďalej doplnená podľa potreby zákazníka. Potvrdením vybranej geometrie a zadaných vstupných parametrov je následne vygenerovaná elektróda vložená do zostavy. Získanú elektródu môžeme použiť pre viacnásobné umiestnenie transformačnými funkciami. Postupne je možné tvoriť ďalšie jedinečné elektródy, alebo pokračovať tvorbou výkresovej dokumentácie. Okrem samotného modelu elektródy je výstupom aj výkres zostavy s elektródami a ich umiestnením na forme. Generovane sú ďalej aj informácie pre zoradenie hĺbičky, zoznam elektród, súradnice pre zameranie elektród a pod. Modely elektród sú týmto pripravené na spracovanie obrábacou operáciou v SolidCAM.

iMOLD konštruktér foriem – dopĺňa v SOLIDWORKS obsiahnuté štandardné nástroje pre tvorbu foriem. Modul pre konštrukciu foriem disponuje rozšírenými nástrojmi pre automatizovanú tvorbu deliacich plôch, definíciu rozmerov a tvaru polotovaru pre tvarovú dutinu. Súčasťou sú nástroje pre kontrolu úkosov a analýzu plôch.

Príprava výliskov

Umožňuje nastaviť orientáciu výlisku do takej pozície, v akej bude v tvarovej dutine formy. Zmeny vykonané na originálnej súčasti sú premietané do novej pozície výlisku.

Správa projektu

Umožňuje vytvárať štruktúru tvarovej dutiny (vrátane tvárnika, tvárnice a bočných jadier) ako podzostavu budúcej formy. Formovanému výlisku je možné z užívateľsky editovateľnej databázy plastov priradiť materiál, zmrštenie a pod. .

Tvarová dutina

K dispozícii sú nástroje pre automatickú alebo interaktívnu tvorbu deliacich plôch, alebo definíciu rozmerov a tvaru polotovaru tvarovej dutiny. Je možné kontrolovať úkosy vrátane detekcie plôch s nulovými úkosmi.

Viacnásobné dutiny

Pre tvorbu viacnásobnej formy sú k dispozícii transformačné funkcie pre rozmiestnenie dutín vo forme. Ďalšie možnosti sú zaistenie nástroja pre umiestnenie tvarovo rozdielnych výliskov v rámci jednej formy.

Vyhadzovače

Pri tvorbe formy možno použiť interaktívny nástroj pre definíciu miesta, ukotvenia a rozmery vyhadzovačov, ktoré je možné vyberať z rozsiahlej databázy podľa typu (napr. kruhové, trubkové, ploché) a aj dodávateľa (HASCO, DME a ďalší).

Šikmé vyhadzovače a čeľuste

V prípade potreby je možné vlastnú formu doplniť o šikmé vyhadzovače alebo čeľuste pre bočné jadra. Pre tieto komponenty môžu byť použité štandardné komponenty UNI nebo HASCO s možnosťou užívateľských úprav.

Vtoková sústava

Pre jednonásobné a viacnásobné tvarové dutiny je možné definovať vtoky do dutiny a rozvod celej vtokovej sústavy s možnosťou voľby tvarov vtokov a vtokových kanálov.

Horké vtoky

Vzhľadom k častému používaniu horkých vtokov vo formách je v produkte iMOLD obsiahnutá databáza horkých vtokov a s nimi súvisiacich nástrojov.

Chladenie

iMOLD umožňuje navrhnúť chladiacu sústavu v 3D s ohľadom na okolitú geometriu a vyhnúť sa tak pri výrobe chladiacich kanálov kolíziám. Súčasne je možné chladiacu sústavu obohatiť o prvky ako sú zátky, tesnenie a ďalšie.

Rámy foriem

Pre vytvorenie komplexného návrhu formy je možné využiť štandardizované rámy foriem od svetových dodávateľov (HASCO, DME a ďalší), naviac s možností užívateľských úprav rozmerov stĺpikov, síl dosiek a pod.

Databáza komponentov

Súčasťou aplikácie iMOLD je rozsiahla databáze dielov od svetových dodávateľov (HASCO, DME a ďalší). Tato databáza umožňuje vkladanie štandardizovaných súčastí alebo úpravu súčastí a ich uloženie pre budúce použitie.

Inteligentní skrutky

Pri práci v rámci komplexnej zostavy formy je možné dopĺňať zostavu o skrutky, ktoré si po vložení na príslušné miesto automaticky vytvoria vŕtané diery so závitmi.

Doplnkové nástroje

Pre ďalšie zvýšenie rýchlosti a komfortu práce obsahuje iMOLD generátor kusovníka nakupovaných súčastí, automatické vytvorení otvorov pre vkladané súčasti (napr. skrutky, vodiace stĺpiky, vyhadzovače a ďalšie ), nástroje na zobrazenie alebo skrytie logických časti formy (napr. pevná strana či otváraná strana) a ďalšie.