Formy a elektródy

Integrovaný systém SolidWorks a SolidCAM je veľmi často používaný na výrobu vstrekovacích foriem. Mnohé z konštrukčných technologických úkonov sa pri navrhovaní foriem opakujú a preto je možné tieto úkony automatizovať. Aplikácia na automatizovanie návrhu foriem a elektród sa nazýva IMOLD. Integrované partnerské riešenie pre SolidWorks a SolidCAM využíva plošné a objemové modelovacie nástroje SolidWorks. Integrovaný nástroj IMOLD sa nachádza priamo v prostredí SolidWorks. Nástroje sú v ovládacom paneli umiestnené v logickej postupnosti. Vstupný model určený pre spracovanie môže byť vytvorený priamo v SolidWorks alebo importovaný z iného CAD systému.

IMOLD konštruktér elektród – Automatizuje opakované rutinné úlohy vznikajúce pri tvorbe elektród. V prvom kroku je určený počiatok na tele modelu. V nasledujúcich krokoch sú určené plochy pre odvodenie tvaru elektródy. Ďalej je vybraný polotovar a držiak z knižnice. Knižnica polotovarov a držiakov je súčasťou inštalácie a môže byť následne ďalej rozšírená podľa potreby zákazníka. Potvrdením vybranej geometrie a zadaných vstupných parametrov je následne vygenerovaná elektróda vložená do zostavy. Získanú elektródu môžeme použiť pre viacnásobné umiestnenie transformačnými funkciami. Postupne je možné tvoriť ďalšie jedinečné elektródy alebo pokračovať tvorbou výkresovej dokumentácie.  Okrem samotného modelu elektródy je výstupom aj výkres zostavy s elektródami s ich umiestením na forme. Generované sú ďalej aj informácie pre nastavenie hlbičky, zoznam elektród, súradnice pre umiestnenie elektród a pod. Modely elektród sú týmto spôsobom pripravené pre spracovanie obrábacích operácií v SolidCAM.

IMOLD konštruktér foriem – Doplňuje v SolidWorks zabudované štandardné nástroje pre tvorbu foriem. Modul pre konštrukciu foriem disponuje rozšírenými nástrojmi pre automatizovanú tvorbu deliacich plôch, definícií rozmerov a tvarov polotovaru pre tvorbu dutiny. Súčasťou je aj nástroj pre kontrolu úkosov a analýzu plôch.

Viacnásobné dutiny – Na tvorbu viacnásobnej formy sú k dispozícii transformačné funkcie pre rozmiestnenie dutiny vo forme. Ďalšou možnosťou je zabezpečenie nástroja pre umiestnenie tvarovo rozdielnych výliskov v rámci jednej formy. 

Vtoková sústava – Pre jednonásobné a viacnásobné tvarové dutiny je možné definovať vtoky do dutiny a rozvod celej vtokovej sústavy s možnosťami voľby tvaru vtoku a vtokových kanálov.

Rámy foriem – Pre vytvorenie komplexného návrhu formy je možné využiť štandardizované rámy foriem od svetových dodávateľov (napr. HASCO, DME atď.), navyše s možnosťou užívateľských úprav rozmerov stĺpikov, hrúbky atď.

Šikmý vyhadzovač a čeľuste – V prípade potreby je možné vlastnú formu doplniť o šikmý vyhadzovač alebo čeľuste pre bočné jadrá. Pre tieto komponenty môžu byť použité štandardné komponenty UNI alebo HASCO s možnosťou užívateľských úprav.

Databáza komponentov – Súčasťou aplikácie IMOLD je rozsiahla databáza dielov od svetových dodávateľov (napr. HASCO, DME atď.). Táto databáza umožňuje vkladanie štandardizovaných súčiastok alebo úpravu týchto súčiastok a následne ich uloženie pre opätovné použitie.

Vyhadzovač – Pri tvorbe formy je možné použiť interaktívny nástroj pre definovanie umiestnenia, ukotvenia a rozmerov vyhadzovača, ktorý je možné vyberať z rozsiahlej databázy (napr. kruhové, trubkové, ploché – podľa dodávateľov HASCO, DME atď.).

Chladenie – Táto časť modelu IMOLD umožňuje v 3D navrhnúť chladiacu sústavu s ohľadom na okolitú geometriu a vyhnúť sa kolízii pri výrobe chladiacich kanálov. Súčasne je možné chladiacu sústavu obsadiť prvkami ako sú zátky, tesnenia atď.

Inteligentné skrutky – Pri práci v rámci komplexnej zostavy formy je možné doplňovať zostavu o skrutky, ktoré si po vložení na príslušné miesto automaticky vytvoria vŕtanú dieru so závitom.

Horúce vtoky – vzhľadom k častému používaniu horúcich vtokov vo formách je v produkte IMOLD obsiahnutá databáza horúcich tokov a s ňou súvisiace nástroje. 

IMOLD nástroje – Pre ďalšie zvýšenie komfortu práce obsahuje IMOLD generátor kusovníkov nakupovaných súčiastok, automatické vytváranie otvorov pre vkladanie súčiastok (skrutky, vodiace stĺpiky, vyhadzovač, atď.), nástroje na zobrazenie a zneviditeľnenie logických častí formy (napr. pevná strana, otvorená strana, atď.). 


";