TolAnalyst

TolAnalyst je nástroj pre tolerančnú analýzu integrovaný do SOLIDWORKS. TolAnalyst analyzuje návrhy na základe poradia a spôsobu zoskupenia, použitých kót a vkladaných tolerancií DimXpert. TolAnalyst umožní určiť bez únavových ručných výpočtov, ktoré sú najviac náchylné na chyby, či je návrh funkčný a zostaviteľný.
Výsledkom každej štúdie je hranica minimálnej a maximálnej tolerancie, hranica tolerancií minimálneho a maximálneho štvorcového koreňového súčtu (RSS) a zoznam prispievajúcich funkcií a tolerancií.