SolidWorks Simulation Premium

 Balík SolidWorks Simulation Premium ponúka všetko čo predchádzajúce balíčky a navyše je rozšírený o nasledujúce úlohy:

Popis úloh a simulácií

Nelineárny materiál a veľké deformácie

nelinearitaVo väčšine simulácií si konštruktér vystačí s lineárnymi analýzami. Táto analýza predpokladá lineárny vzťah medzi zaťažením a napätím, malé deformácie a nemenné okrajové podmienky behom zaťaženia. V skutočnosti sa všetky reálne štruktúry chovajú nelineárne aspoň v jednom smere alebo pri určitej úrovni zaťaženia. Napriek tomu je vo väčšine prípadov lineárna analýza dostačujúca. V iných prípadoch je ale v správaní materiálu, veľkými posunmi, alebo  podmienkami kontaktu spôsobená nelinearita, a preto je dôležité použiť nelineárnu analýzu. Naopak akýkoľvek lineárny problém je možné riešiť pomocou nelineárnej simulácie.

Niekedy však nastanú prípady, keď je potrebné analyzovať i nelineárne chovanie, napríklad správanie materiálu za medzou klzu, veľké deformácie, zmeny v okrajových podmienkach a pod. SolidWorks Simulation nelineárna analýza znamená prelom v riešení nelineárnych úloh – ponúka veľmi ľahký a intuitívny prístup a vďaka jednému z najrýchlejších riešiteľov okamžitý výsledok.

Nelineárna analýza pokrýva:

  • hyperelasticitu, plasticitu, viskoelasticitu, elastické a teplotne závislé vlastnosti materiálu
  • veľké posunutia, ohyby, deformácie, pretvorenia
  • komplexné kontaktné podmienky
  • statické a dynamické nelineárne úlohy
  • ľahký prechod od lineárnej k nelineárnej analýze
  • rozsiahlu databázu materiálov

Vibrácie a dynamická odozva

simulace pruzeniStatické simulácie predpokladajú konštantné zaťaženie alebo jeho veľmi pomalé zväčšovanie na plnú hodnotu. Kvôli tomuto predpokladu sa rýchlosť a zrýchlenie každej častice modelu považuje za nulové. Výsledkom je, že statická analýza zanedbáva sily zotrvačnosti a tlmenia. V celom rade praktických prípadov je však zaťaženie rýchle či skokové alebo sa mení v závislosti od času. A práve pre tieto prípady je určená lineárna dynamická analýza. S jej pomocou je možné ľahko a rýchlo riešiť také komplexné úlohy ako je napríklad namáhanie spôsobené zemetrasením, dynamická odozva štruktúry na budenie, nútené vibrácie či zmenšenie účinku vibrácií úpravou vlastností systému.

V lineárnej dynamickej analýze sú použité zaťaženia závislé od času. Zaťaženie môže byť deterministické (harmonické, neperiodické) alebo nedeterministické (náhodné – nedá sa presne odhadnúť, ale je možné ich staticky popísať). Lineárna dynamická analýza je založená na frekvenčných analýzach.

Kompozity

kompozity2Kompozity sa skladajú z dvoch alebo viacerých materiálov, ktoré majú rôzne fyzikálne vlastnosti. Zložky materiálov sú väčšinou dve, pričom nie sú vzájomne rozpustné. Jedna zložka je výstuha (napríklad uhlíkové alebo sklené vlákna) a druhá je matrica (napríklad epoxid), v ktorej je výstuha rozptýlená.

SolidWorks Simulation Premium ponúka vytváranie i použitie kompozitných škrupín v simuláciách, v ktorých jek dispozícii dynamická kontrola a zobrazenie orientácie vrstvy priamo na modeli.";