Nelineárne úlohy

Vo väčšine simulácií si konštruktér vystačí s lineárnymi analýzami. Táto analýza predpokladá lineárny vzťah medzi zaťažením a napätím, malé deformácie a nemenné okrajové podmienky behom zaťaženia. V skutočnosti sa všetky reálne štruktúry chovajú nelineárne aspoň v jednom smere alebo pri určitej úrovni zaťaženia. Napriek tomu je vo väčšine prípadov lineárna analýza dostačujúca. V iných prípadoch je ale v správaní materiálu, veľkými posunmi, alebo  podmienkami kontaktu spôsobená nelinearita, a preto je dôležité použiť nelineárnu analýzu. Naopak akýkoľvek lineárny problém je možné riešiť pomocou nelineárnej simulácie.
Niekedy však nastanú prípady, keď je potrebné analyzovať i nelineárne chovanie, napríklad správanie materiálu za medzou klzu, veľké deformácie, zmeny v okrajových podmienkach a pod. SOLIDWORKS Simulation nelineárna analýza znamená prelom v riešení nelineárnych úloh – ponúka veľmi ľahký a intuitívny prístup a vďaka jednému z najrýchlejších riešiteľov okamžitý výsledok. 

Nelineárna analýza pokrýva:

  • hyperelasticitu, plasticitu, viskoelasticitu, elastické a teplotne závislé vlastnosti materiálu
  • veľké posunutia, ohyby, deformácie, pretvorenia
  • komplexné kontaktné podmienky
  • statické a dynamické nelineárne úlohy
  • ľahký prechod od lineárnej k nelineárnej analýze
  • rozsiahlu databázu materiálov