Zoznam absolventov kontinuálneho vzdelávania učiteľov

názov vzdelávacieho programumeno a priezviskopočet kreditovdátum záverečnej skúšky                                                                 anotácia záverečnej práce
3D CAD SOLIDWORKSIng. Martina Nováková, PhD.1522.08.2016Založenie nového dielu a skice, práca skice, zásady správneho skicovania, základné príkazy skice
3D CAD SOLIDWORKSIng. Janka Galdunová1522.08.2016Načo slúžia konfigurácie, spôsob tvorby konfigurácií
3D CAD SOLIDWORKSIng. Jana Halagová1522.08.2016Inštalácia a aktivácia softvéru, predstavenie základného prostredia, základné nastavenie a orientácia v programe
3D CAD SOLIDWORKSIng. Katarína Nováková1522.08.2016Vytváranie nových rovín, ťažisko, príkaz ťahanie po krivke/spojenie profilov
3D CAD SOLIDWORKSIng. Patrik Jacko, PhD.1522.08.2016Prechod z 2D do 3D, príkazy: pridať a odobrať vysunutím, zaobliť skosiť a sprievodca dierami
3D CAD SOLIDWORKSIng. Jaroslav Tartaľ1522.08.2016Definovanie objemových dielov, príkazy kombinovať / presunúť / kopírovať
3D CAD SOLIDWORKSBc. Peter Oslovič1522.08.2016Rozdiel medzi 2D a 3D skicou, práca s príkazom 3D skica, prechod 3D skice do 3D modelu – ťahanie po krivke
3D CAD SOLIDWORKSMgr. Martin Frištyk1522.08.2016Založenie výkresu dielu, nastavenie výkresu, tvorba pohľadov
3D CAD SOLIDWORKSIng. Dagmar Varhaníková1531.10.2016Tvorba a editácia nových rovín  v prostredí programu SOLIDWORKS, zistenie ťažiska 3D modelu a určenie jeho polohy, aplikácia príkazu ťahanie po krivke a spojenie profilov pre tvorbu 3D modelu.
3D CAD SOLIDWORKSIng. Zuzana Grešová1531.10.2016Tvorba konfigurácií v prostredí programu SOLIDWORKS, spôsob tvorby konfigurácií a vysvetlenie načo slúžia konfigurácie.
3D CAD SOLIDWORKSIng. Zuzana Slaninková1531.10.2016Podmienkou pre použitie príkazov: pridať a odobrať vysunutím je potrebné vytvoriť stabilnú skicu. Príkazy: zaobliť, skosiť a sprievodca dierami. Vyžadujú vytvorené modely.
3D CAD SOLIDWORKSIng. Andrea Liptáková1531.10.2016Spôsoby tvorby 2D skice, skicovacie roviny, farby skice, entity a manipulácie s entitami, geometrické väzby, definovanie veľkosti entít, zadávanie hodnôt inteligentnou kótou, nástroje skice, definovanie väzieb, stavy skice a ich riešenie.
3D CAD SOLIDWORKSJán Bajzík1531.10.2016Inštalácia a aktivácia CAD programu SOLIDWOKRS. Popis prostredia programu SOLIDWOKRS. Základná práca a orientácia v programe. Vytvorenie modelu
3D CAD SOLIDWORKSIng. Elena Melicherčíková1531.10.2016V mojej práci som sa zamerala na využitie práce s telesami pri modelovaní konečného tvaru súčiastky v programe SOLIDWORKS. Najčastejšie sa využívajú príkazy – kopírovať/presunúť, otočiť, ale aj  kombinácie viacerých telies – prienik, sčítanie a odčítanie pri tvorbe výsledných súčiastok
3D CAD SOLIDWORKSIng. Xénia Strmenská1531.10.2016Program SOLIDWORKS nám umožňuje vytvoriť zostavu z jednotlivých dielov uložených vo vytvorenom súbore. Dôležité pri tvorbe zostavy sú väzby medzi dielmi. Program umožňuje aj detekciu kolízií a presahov.
3D CAD SOLIDWORKSBc. Jozef Strapko1528.10.2016Tvorba výkresovej dokumentácie v programe SOLIDWORKS. Vytvorenie výrobného výkresu dielu. Tvorba pohľadov, kót a priemetov
3D CAD SOLIDWORKSIng. Lenka Kováčová1503.02.2017Pokročilé 3D modelovanie a referenčná geometria. V téme sa zaoberám vytváraním nových rovín pre modelovanie v SOLIDWORKS, zobrazením ťažiska na súčiastke, príkazom ťahanie po krivke a spojenie profilov.
3D CAD SOLIDWORKSIng. Andrea Kosorinská1503.02.2017Charakteristika CAD programu SOLIDWORKS. Inštalácia a aktivácia programu. Popis – predstavenie základného prostredia programu.
3D CAD SOLIDWORKSIng. Monika Csányiová1503.02.2017Prechod z 2D do 3D. Príkazy: pridať vysunutím, odobrať vysunutím, zaobliť, skosiť, sprievodca dierami.
3D CAD SOLIDWORKSIng. Magdaléna Gajdulová1503.02.2017Tvorba a editácia 2D skíc v prostredí programu SOLIDWORKS. Kreslenie  základných  entít  v  2D  skice: čiara, kružnica, oblúk. Väzbenie a kótovanie entít v 2D skice.
3D CAD SOLIDWORKSIng. Miriam Ambrušová1503.02.2017Pokročilá technika modelovania objemových dielov v programe SOLIDWORKS. Modely vznikajú spájaním, prelínaním a kombinovaním jednotlivých dielov. V súbore sa nachádza viac objemových telies.
3D CAD SOLIDWORKSIng. Peter Sitta1503.02.2017Založenie výkresu dielu. Nastavenie výkresu. Tvorba pohľadov. Kótovanie a tolerovanie výkresu. Vkladanie popisov, geo. tolerancií, značiek opracovania povrchu. Rez a detailný pohľad.
3D CAD SOLIDWORKS Ing. Alena Vardžáková1520.10.2017Cieľom je: nakresliť skicu, urobiť prechod z 2D skice do 3D modelu, použiť príkazy na vytvorenie 3D modelu z  karty Prvky, použiť príkazy na zaoblenie a skosenie, vytvoriť diery pomocou sprievodcu dierami v 3D modeli
3D CAD SOLIDWORKS Mgr. Stanislav Klinovský1520.10.2017Individuálna inštalácia a aktivácia CAD systému SOLIDWORKS, Popis základného prostredia SOLIDWORKS, základná práca a orientácia v programe.
3D CAD SOLIDWORKS Ing. Monika Kubicová1520.10.2017SOLIDWORKS - 2D výkresová dokumentácia sa vytvára z geometrie 3D modelu (dielu, zostavy alebo podzostavy), popisy, kóty, poznámky a užívateľské vlastnosti: názov súčiastky, polotovar, materiál, sa zadávajú už v prostredí dielu alebo zostavy, výhodou je editácia výkresu - model a výkres sú prepojené. Zmeny vykonané v modely sa hneď editujú na výkrese.
 3D CAD SOLIDWORKSMgr. Jakub Smolko1520.10.2017Funkcia programu SOLIDWORKS umožňuje vytvárať rôzne zostavy, pomocou dopredu vytvorených dielov. Pri tvorbe zostáv sú potrebné väzby medzi jednotlivými dielmi. Funkcia programu umožňuje detekciu kolízií a presahov.
 3D CAD SOLIDWORKSIng. Ľubomír Karaffa, PhD.,1520.10.2017Táto téma pojednáva o tom, ako pracovať v programe SOLIDWORKS pri tvorbe modelu v 2D, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou každého 3D modelu.
SolidCAMIng. Dagmar Varhaníková1327.10.2017Obrábanie pomocou kapca v systéme SolidCAM: Zadanie geometrie, Nástroj, Úrovne, Technológia, Vstup/výstup z materiálu, Simulácia.
SolidCAM Ing. Zuzana Grešová1327.10.2017Vytvorenie operácie kontúra v systéme SolidCAM: Definícia geometrie, Definícia nástroja , Zadanie rovín, Technológia, Nájazd/Odjazd.
SolidCAMIng. Lenka Kováčová1327.10.2017Vytvorenie projektu v SOLIDCAM. V téme sa zaoberám zadefinovaním založenia nového projektu v SOLIDCAM, definíciou nulového bodu, definíciou polotovaru a obrobku.
SolidCAMIng. Ľuboš Finka1327.10.2017Cieľom mojej práce je zadefinovanie operácie HSR Hrubovanie v programe SolidCAM. Zameriavam sa na: Definovanie geometrie, Definovanie nástroja, Nastavenie technológie, Simulácia 
SolidCAMIng. Alena Vardžáková1327.10.2017V téme je obsiahnuté: Založenie projektu v SolidCAM, Definícia nulového bodu, polotovaru a obrobku, Použitie príkazu rozpoznávanie kapsovania z karty SolidCAM operácie, Definícia geometrie, nástroja, roviny, technológie a nájazdu/odjazdu nástroja, Simulácia obrábania
SolidCAMBc. Jozef Strapko1327.10.2017Cieľom mojej práce je zadefinovať operáciu čelné frézovanie v programe SolidCam, definícia geometrie, definícia nástroja- nastavenie technológie, simulácia
SolidCAM Ing. Jaroslav Gerža1327.10.2017Obrobenie súčiastky pomocou technológie 3D iMachining v systéme SolidCAM.
SolidCAMBc. Ján Brodnianský1327.10.2017Cieľom práce bola inštalácia programu SOLIDCAM, prostredie SOLIDCAMu a základná práca a orientácia v programe SOLIDCAM.
3D CAD SOLIDWORKSMgr. Renáta Kňaze Jamrichová1522.11.2017Každý diel v SOLIDWORKS môže obsahovať jedno alebo aj viac objemových tiel (v jednom diely môže byť viac samostatných telies). Práca s jednotlivými telami dielu v niektorých ohľadoch pripomína prácu v zostave.
 SolidCAMIng. Ján Viderňan1326.02.2018 Obrábanie otvorených a uzavretých útvarov pomocou kontúr
SolidCAMIng. Vladimír Melišek1326.02.2018 Definícia nového obrábania v systéme SolidCAM
SolidCAMBc. Ladislav Müller13 26.02.2018 Automatické obrábanie dielov na ktorých sa nachádzajú rôzne uzavreté útvary
SolidCAMMgr. Róbert Mackanič1326.02.2018 Obrábanie rovinných plôch
SolidCAMMgr. Marek Hubinský1326.02.2018 Obrábanie uzavretých útvarov
SolidCAMIng. Marta Koristeková1326.02.2018 Cieľom je inštalácia programu SolidCAM, jeho samotné nastavenie a vysvetlenie základného ovládania.
 SolidCAMIng. Martina Nováková, PhD.1324.08.2018 Táto téma sa zaoberá: založením projektu, zadefinovaním dát projektu (stroj, nulový bod, polotovar, obrobok), vytvorením operácie kontúra, simuláciou operácie.
 SolidCAMIng.Patrik Jacko, PhD.1324.08.2018 Založenie nového projektu. Definícia nulového bodu. Definícia polotovaru. Definícia obrobku.
 SolidCAMIng. Jana Halagová1324.08.2018 V téme je obsiahnuté: Založenie projektu „kapsovania“, Zadefinovanie projektu, Operácia kapsa 1 – hĺbka 20 mm, Simulácia operácie, Operácia kapsa 2 – hĺbka 5 mm, Simulácia operácie.
 SolidCAM Bc. Peter Oslovič13 24.08.2018 Všeobecne o solidcam. Inštalácia programu solidcam. Prostredie programu solidcam. Ovládanie solidcamu – hlavné menu.
 SolidCAMIng. Eduard Kručko1324.08.2018 V tejto prezentácii je uvedený postup obrábania formou rozpoznávania kapsovania nasledovným spôsobom: Založenie projektu, Nastavenie dát projektu (cnc stroj, nulový bod, polotovar, obrobok), Operácia rozpoznávanie kapsovania, Simulácia.
 SolidCAMIng. Andrea Foltinská1324.08.2018 Založenie projektu. Zadefinovanie dát projektu (cnc stroj, nulový bod, polotovar, obrobok). Operácia čelné frézovanie. Simulácia.
 SOLIDWORKS ElectricalIng. Slávka Hazuchová1319.10.2018 Táto téma sa zaoberá popisom schémy zapojenia a úpravou symbolov, ktoré sú umiestnené v prostredí SOLIDWORKS Electrical.
 SOLIDWORKS Electrical Ing. Ingrid Astachová1319.10.2018 Táto téma sa venuje užívateľskému prostrediu a založeniu projektu, ktoré má v závere výstup vo forme elektrickej alebo líniovej schémy.
 SOLIDWORKS ElectricalIng. Andrea Kosorinská1319.10.2018 Táto téma sa zaoberá vytvorením umiestnenia/lokácie elektrických častí a tvorbou líniovej schémy v prostredí SOLIDWORKS Electrical.
 SOLIDWORKS ElectricalIng. Tibor Bystrianský1319.10.2018Táto téma sa popisuje vloženie káblov a ich detailnú tvorbu a zároveň doplnenie káblov do knižnice v programe SOLIDWORKS Electrical.
 SOLIDWORKS ElectricalIng. Xénia Strmenská1319.10.2018 Táto téma sa zaoberá vkladaním rozvádzačov 3D, jednotlivých komponentov do rozvádzača a vkladaním líšt a žliabkov.
 SOLIDWORKS Electrical Ing. Elena Melicherčíková1319.10.2018 Táto téma sa venuje programovateľným automatom PLC ich vkladaniu a úpravou v prostredí SOLIDWORKS Electrical.
 SOLIDWORKS Electrical Mgr. Jakub Smolko1319.10.2018 Charakteristika CAD programu SOLIDWORKS Elecrical. Popis, inštalácia a predstavenie základného prostredia programu, ktorý sa používa pre kreslenie technickej dokumentácie.
 SOLIDWORKS Electrical Ing. Ľubomír Karaffa, PhD.1319.10.2018 Táto téma pojednáva o tom, čo sú Makra v prgrame SOLIDWORKS Electrical a aké sú ich spôsoby tvorby.
3D CAD SOLIDWORKS  Bc. Ján Brodniansky1526.10.2018 Tvorba a editácia 2D skíc v prostredí programu SOLIDWORKS.  Kreslenie  základných  entít  v  2D  skice: čiara, kružnica, oblúk... Väzbenie a kótovanie entít v 2D skice.
3D CAD SOLIDWORKS Ing. Ján Fekiač1526.10.2018 Táto téma sa zaoberá založením výkresu dielu, kde patria pohľady a priemety. Prezentácia je doplnená o kótovanie, drsnosti, medzné odchýlky.
3D CAD SOLIDWORKSIng. Katarína Pokorná1526.10.2018 V mojej prezentácií uvádzam transformáciu 2D skice na 3D prvok za pomoci: pridaním vysunutia, odobratím vysunutia, použitím sprievodcu dier, zaoblením, skosením, ťahaním po krivke.
3D CAD SOLIDWORKSIng. Lenka Danácsová1526.10.2018 Prezentácia obsahuje: vkladanie jednotlivých dielov do zostavy, vytváranie väzieb medzi jednotlivými modelmi, modelovanie v kontexte zostavy, detekcia kolízií a presahov.
3D CAD SOLIDWORKS Ing. Miroslav Gonda1526.10.2018 Prezentácia obsahuje: 1. všeobecne o SOLIDWORKS, 2. Inštalácia programu SOLIDWORKS, 3. Prostredie programu SOLIDWORKS, 4. Systém práce v SOLIDWORKS.
3D CAD SOLIDWORKSIng. Miroslava Stachová1526.10.2018 V danej téme je obsiahnuté: založenie výkresu zostavy, nastavenie výkresu, tvorba pohľadov, zobrazenie pohľadov na výkrese, úprava pohľadov, kótovanie, vloženie pozícií.