SOLIDWORKS Sustainability

Postupne narastajú nároky na výrobky, ktoré majú minimálny dopad na životné prostredie. Zodpovednosť a správanie spoločnosti má na dnešnom trhu dôležitý význam.  SOLIDWORKS obsahuje integrovaný nástroj pre ekologické navrhovanie, ktoré vychádza z osvedčených vedeckých poznámok LCA (Life Cycle Assessment).

Spoznajte SOLIDWORKS Sustainability

Výpočty sú založené na fázach životného cyklu výrobku. Poskytované informácie umožnia vykonávať rozhodnutia pred  začatím výroby. Pomocou SOLIDWORKS Sustainability sa pri navrhovaní ekologického výrobku môžete výrazne odlíšiť od konkurencie.

SustainabilityXpress

Nástroj SustainabilityXpress umožňuje minimalizovať dopad návrhu jednotlivých dielov na životné prostredie. SustainabilityXpress vychádza z databázy životného cyklu GaBi spoločnosti PE International a je bezplatnou súčasťou každej inštalácie SOLIDWORKS. S jeho pomocou môžete vykonať výpočet, ktorý zahŕňa voľbu materiálu,  získavanie surovín, spôsob a miesto výroby, dopravu, použitie a likvidáciu výrobku. Ak zvažujete napríklad použitie alternatívnych materiálov, výsledky sú v reálnom čase zobrazené pomocou indikátoru dopadu na životné prostredie.

Získané údaje sú automaticky ukladané do súboru analyzovaného modelu a jedným kliknutím z nich môžete vytvoriť správu, ktorá obsahuje niekoľko alternatív návrhu s porovnaním, informácie o dopade na životné prostredie a samozrejme kontaktné údaje a logo spoločnosti.

Indikátor dopadu výrobku na životné prostredie

 • sustainbilitEmisie uhlíka
  Uhlíková stopa návrhu je zložená z niekoľkých plynov, ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Pri výrobe, dodávke alebo recyklácie výrobku sa uvoľňujú napríklad kysličník uhličitý, kysličník uhoľnatý, metán a atď. 
 • Spotrebovaná energia
  Spotrebovaná energia zahŕňa celkovú energiu, ktorú výrobok spotrebuje a uvoľňuje behom svojho životného cyklu. Vrátane fosílnych palív, ktoré sa používajú pri získavaní materiálu až po elektrinu spotrebovanú zákazníkom.   
   
 • Znečistenie ovzdušia
  Dopady na ovzdušie sa merajú na princípe javu znečistenia (okysličenia) vzduchu, ktorý sa vzťahuje ku kyslým dažďom a to uvoľňovaním určitých znečisťujúcich plynov.     
   
 • Znečistenie vody
  Dopady na znečistenie vody sa merajú pomocou vodnej eutrofizácie, ku ktorej dochádza vtedy, keď sa dusičnany a fosfáty dostanú do sladkej alebo morskej vody. Eutrofizácia spôsobuje rast rias a tým sa vo vodnom ekosystéme znižuje obsah kyslíka.

SOLIDWORKS Sustainability

SOLIDWORKS Sustainability dopĺňa bezplatnú verziu produktu o rozširujúci nástroj pre ekologické navrhovanie celých zostáv. Hlavným prínosom je možnosť práce so zostavami, podpora konfigurácie zostáv a dielov, vizualizácia zostavy a voľba spôsobu dopravy.