SOLIDWORKS PDM Professional

SOLIDWORKS PDM Professional je plnohodnotný systém pre komplexnú správu elektronických dokumentov vo veľkých i malých organizáciách. 

Dátové úložisko SOLIDWORKS PDM Professional, ktoré pracuje nad databázou Microsoft SQL Server, garantuje, že všetky informácie sú bezpečne uložené a indexované pre rýchle načítanie autorizovanými užívateľmi vo firme. SOLIDWORKS PDM Professional je ľahko implementovateľný, plne konfigurovateľný a vďaka API rozšíriteľný. Po implementácii pomáha produktovým týmom bezpečne zvládnuť úskalia vývojového procesu a zaisťuje, že členovia týmu majú vždy v správnom čase prístup k správnym súborom. Replikácia úložísk medzi pobočkami a podpora radu CAD systémov zaisťujú vysokú produktivitu užívateľov bez ohľadu na veľkosť, lokality (geografickú pôsobnosť) a rôznorodosť aktivít spoločnosti.

Práca s dátami spravovanými pomocou SOLIDWORKS PDM Professional je plne integrovaná do prostredia MS Windows, čo umožňuje užívateľom plne využívať výhody systému ihneď po krátkom zaškolení. K dátam v SOLIDWORKS PDM Professional je možné pristupovať aj prostredníctvom mobilných zariadení. 


Funkcie a nástroje SOLIDWORKS PDM Professional 

 • Správa súborov

  Systém umožňuje spravovať všetky typy súborov. Pri nasadení SOLIDWORKS PDM vznikne jednotné úložisko, ku ktorému pristupujú užívatelia pre získavanie a zapisovanie svojich súborov. To umožní bezpečné zálohovanie výrobkových dát, pretože sa obmedzí existencia ďalších úložísk, duplikovanie súborov a výskyt neriadených revízií. Riešenie SOLIDWORKS PDM optimalizuje prevádzku na podnikovej sieti – pri sústavnej práci na dátach sú tieto lokálne na pracovnej stanici a sieť je využívaná iba pre ich rezervovanie a uvoľňovanie (check-in a check-out) a nevyhnutnú synchronizáciu zmenených dát. SOLIDWORKS PDM výrazne napomáha integrite väzieb medzi súbormi – dielmi, výkresmi, zostavami a aj inými typmi súborov, a to tým, že väzby automaticky aktualizuje, kedykoľvek súbor presuniete do inej zložky, alebo ho premenujete. Eliminuje sa tak rozpad väzieb a čas potrebný na ručné vyhľadávanie a obnovu referencií.

 • Riadenie revízií

  SOLIDWORKS PDM zaistí sledovanie zmien, udržuje kompletnú históriu revízií počas vývoja výrobku a predchádza chybám prameniacim z ručných zásahov. Dodržiavanie predpísaných revíznych postupov je so SOLIDWORKS PDM zaistené pomocou konfigurovateľných procesov. Prístup k súborom môže byť riadený s využitím revízií tak, aby užívatelia nemali prístup k zastaraným súborom, a aby takéto dokumenty nemohli byť uvoľnené do výroby.

 • Spolupráca vzdialených pracovísk

  SOLIDWORKS PDM Professional poskytuje nástroje, ktoré podporia komunikáciu, informovanosť a prácu nad spoločnými dátami bez ohľadu na umiestnenie pracoviska užívateľov. Nástrojmi pre dosiahnutie tohto cieľa sú centrálna databáza a replikované súborové úložiská, automatické správy o udalostiach (ako schválenie či nedodržanie termínu) či automatické prevody dát CAD SOLIDWORKS do neutrálnych formátov.

 • Dodržiavanie štandardov

  SOLIDWORKS PDM Professional pomáha firmám dôsledne dodržiavať predpísané štandardy, čo je významné predovšetkým v odvetviach s radom legislatívnych obmedzení a predpisov, ako sú napríklad letecký priemysel, výroba železničných vozidiel, manipulačná technika, ale aj pre zaistenie súladu s nastavenými štandardmi manažmentu akosti, ktoré má dnes implementované väčšina firiem.

 • Opakované použitie návrhov

  Vďaka pokročilému vyhľadávaniu dostupnému priamo z Prieskumníka Windows a všetkých dialógov pre otvorenie súborov užívateľ môže rýchlo vyhľadať staršie návrhy, a tieto buď priamo opakovane použiť alebo pomocou pokročilých nástrojov pre kopírovanie a premenovanie využiť pre odvodenie nových podobných dielov a skupín. SOLIDWORKS PDM Professional ponúka možnosť jednotlivé vyhľadávacie otázky ukladať, editovať a zdieľať medzi užívateľmi. Integrovaný prehliadač sprístupňuje užívateľom obsah stoviek dátových formátov, bez toho, aby potrebovali ich natívne aplikácie a do systému môžu byť zaintegrované aj nástroje tretích strán pre zobrazovanie ďalších formátov.

 • Zmenové riadenie

  Zmenové riadenie je obvykle administratívne náročná činnosť na plný úväzok, založená na papierových formulároch. Nasadenie SOLIDWORKS PDM Professional umožňuje urýchliť tok informácií pomocou workflow, ktoré automatizuje pohyb schvaľovaných dokumentov medzi účastníkmi zmenového riadenia, posiela automaticky správy o prebiehajúcich zmenách a umožňuje automaticky spúšťať procesy, ako je tvorba neutrálnych dát, prenos položiek a kusovníkov do ďalších podnikových IS, či napríklad tlač.

 • Bezpečnosť dát

  Bezpečný a riadený prístup k citlivým alebo špecifickým informáciám o výrobkoch je základnou, ľahko implementovateľnou vlastnosťou systému SOLIDWORKS PDM. Vďaka zabezpečenému súborovému úložisku a striktne riadenému užívateľskému prístupu sú (aj v rámci distribuovaného výpočtového prostredia) eliminované bezpečnostné riziká, ktoré vyplývajú z používania zdieľaných sieťových diskov.

 • Rozšíriteľnosť/ škálovateľnosť

  SOLIDWORKS PDM Professional môže využiť malá konštrukčná kancelária, rovnako ako rozsiahla organizácia s radom pobočiek a odlúčených pracovísk. S narastajúcimi potrebami organizácie môže SOLIDWORKS PDM Professional rásť ako výkonnostne, tak aj funkčne. Vďaka technológii automatickej replikácie súborových úložísk je možná efektívna spolupráca medzi vzdialenými pracoviskami v prostredí sietí WAN, pružné licencovanie potom umožňuje platiť práve taký počet a druh prístupov k systému PDM, aký je potrebný pre tú ktorú organizáciu. A pokiaľ je zákazník aktívny skutočne celosvetovo, ocení aj to, že systém podporuje 13 jazykov, takže rôzni užívatelia môžu pristupovať do jediného systému každý vo svojom jazyku. 

 • Integrácia s TPV/ERP/MRP systémami

  SOLIDWORKS PDM Professional obsahuje nástroje, ktoré umožňujú nakonfigurovať a upraviť rad vlastností PDM systému. Vďaka týmto nástrojom je možné zaistiť aj integráciu s ďalšími podnikovými informačnými systémami, či už ide o software pre technologickú prípravu výroby alebo komplexný podnikový ERP systém.

Typy licencií SOLIDWORKS PDM Professional

 • SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor

  Jedná sa o licenciu a Windows klienta, ktorý je určený pre užívateľov pracujúcich s CAD SOLIDWORKS a ďalšími rozšírenými systémami pre navrhovanie (Inventor, AutoCAD, Solid Edge, Pro/ENGINEER; CAM aplikácia SolidCAM, Inventor CAM). Zaisťuje správu komplexných väzieb medzi súbormi a vlastností charakteristických pre jednotlivé CAx systémy. Samozrejme podporuje taktiež správu ľubovoľných iných súborov – vrátane sady Microsoft Office, pre ktorú disponuje aj integráciou.

 • SOLIDWORKS PDM Professional Contributor

  Jedná sa o licenciu a Windows klienta, ktorý je určený predovšetkým pre non-CAD užívateľov, ktorí vytvárajú a spracovávajú ďalšie dokumenty, vzťahujúce sa k výrobkom, napríklad v aplikáciách Microsoft Word a Excel.

 • SOLIDWORKS PDM Professional Viewer

  Jedná sa o licenciu a Windows klienta, ktorý je určený pre užívateľov, ktorí potrebujú vyhľadávať, prezerať a tlačiť dokumenty. Užívatelia s touto licenciou sa môžu taktiež podieľať na schvaľovacích procesoch (workflow), takže táto licencia je vhodná pre vedúcich projektov a pracovníkov výroby, ktorí nepotrebujú vkladať a editovať dáta.

 • SOLIDWORKS PDM Professional Web Client 

  Užívateľom licencií SOLIDWORKS PDM Professional je k dispozícii SOLIDWORKS PDM Professional Web Client založený na prístupe cez internetový prehliadač na web server PDM systému, ktorý podporuje rad z funkcií klientov Contributor a Viewer.