Obchodné podmienky

Základné informácie pre kupujúcich:

 • Dodávateľ (predávajúci): Schier Technik Slovakia, s.r.o. 
 • Sídlo spoločnosti: Na kameni 1870/1A, 911 01 Trenčín
 • IČO: 36313548
 • DIČ: SK2020177511
 • Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
 • Bankové spojenie:  4014600072 / 7500
 • E-mail: info@schiertechnik.sk
 • Telefonický kontakt:  +421 32 6400 654
 • Fax:  +421 32 6400 653

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné  podmienky sa vzťahujú na vznik a obsah právnych vzťahov, ktoré vzniknú pri nákupe v internetovom obchode www.schiertechnik.sk/eshop. Tieto obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (vyššie označená Spoločnosť) a kupujúceho, ktorý za podmienok vymedzených na stránkach www.schiertechnik.sk uskutoční záväznú objednávku ponúkaného tovaru.

Akékoľvek zmluvné vzťahy sú uzavreté podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Ak je zmluvnou stranou na strane kupujúceho spotrebiteľ, riadi sa vzťahmi, ktoré vzniknú pri nákupe v internetovom obchode www.schiertechnik.sk/eshop, hlavne Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. a Zákonom o ochrane spotrebiteľ č. 634/1992 Zb. a v súlade s právnymi predpismi tiež týmito obchodnými podmienkami.

Ak je zmluvnou stranou na strane kupujúceho podnikateľ, riadi sa vzťahmi, ktoré vzniknú pri nákupe v internetovom obchod  www.schiertechnik.sk/eshop, hlavne Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. a v súlade s tými právnymi predpismi tiež týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ tieto obchodné podmienky neupravujú priamo práva a povinnosti kupujúceho v postavení spotrebiteľa.

Definícia pojmov

Predávajúcim je spoločnosť Schier Technik Slovakia, s.r.o. (Spoločnosť), ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a ktorá priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcim výrobky alebo poskytuje služby ponúkané v internetovom obchode www.schiertechnik.sk/eshop.

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykoná objednávku v internetovom obchode www.schiertechnik.sk/eshop, za účelom kúpy výrobku alebo služieb tu ponúkaných. S ohľadom na zákonnú úpravu sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická i právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (§52 Občianskeho zákonníku č. 40/1964 Zb.).

Kupujúci - ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či služby za účelom svojho podnikania. Ak nie je kupujúcim preukázaný opak, má sa za to, že v prípade, keď do svojej objednávky uvedie svoje IČO alebo DIČ, objednáva tieto pre výkon svojho podnikania, a že vystupuje v kúpnej zmluve ako podnikateľ, teda ako kupujúci, ktorý nie je  spotrebiteľom.

Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva na dielo, prípadne iná zmluva, pokiaľ  zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ (§52 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.).

Kúpna zmluva je zmluva, ktorou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar (príp. vrátane služby) a kupujúci sa zaväzuje tento tovar  prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. Objednanie tovaru uskutočňuje kupujúci za podmienok a spôsobom stanoveným v internetovom obchode www.schiertechnik.sk/eshop.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Pred uzatvorením kúpnej zmluvy poskytuje predávajúci kupujúcemu informácie potrebné k jej  uzatvoreniu, a to jednak priamo na stránkach internetového obchodu v rámci ponuky tovaru a pri uskutočňovaní objednávky (toto uvedenie informácií je ďalej označené skratkou IO), a tiež v týchto obchodných podmienkach (toto uvedenie informácií je ďalej označené skratkou OP). Týmito informáciami sú hlavne:

 • označenie predávajúceho IO, OP - viď. vyššie 
 • označenie tovaru jeho názvom a hlavnými charakteristikami, popis vlastností tovaru IO 
 • cena tovaru uvedená bez DPH, s uvedením výšky DPH a cena vrátane DPH. Táto cena zahŕňa všetky dane a poplatky, pokiaľ k nej majú byť v zmysle právnych predpisov zaúčtované IO 
 • náklady za dodanie tovaru, ktoré sa uskutočnením objednávky zaväzuje hradiť kupujúci IO 
 • spôsob platby kúpnej ceny a príp. nákladov za dodanie IO 
 • uvedenie práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátane podmienok a postupe OP - viď. nižšie 
 • náklady na použitie telekomunikačných prostriedkov OP - viď. nižšie
 • doba, počas ktorej zostáva ponuka v platnosti OP - viď. nižšie
 • informácie o službách predávajúceho poskytovaných kupujúcemu po predaji OP - viď. nižšie
 • informácie o poskytnutej záruke na tovar- OP viď. nižšie 

Kupujúci vykonaním úkonov, označených na stránkach internetového obchodu ako objednávka, uskutočňuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy s obsahom, ktorý vymedzil v objednávke, a predávajúci potvrdením tejto objednávky návrh kúpnej zmluvy prijíma. Uzatvorenie kúpnej zmluvy nadobúda na účinnosti okamihom, keď je kupujúcemu doručené potvrdenie objednávky od predávajúceho, ktoré obsahuje označenie objednaného tovaru a cenu. Toto potvrdenie je predávajúci povinný zaslať kupujúcemu písomne formou emailovej pošty na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Toto potvrdenie je oboma stranami považované za formu kúpnej zmluvy určenej k tlači a archivácii.

Okamihom uzatvorenia kúpnej zmluvy je kupujúci viazaný týmito obchodnými podmienkami, s ktorými už samotným uskutočnením objednávky vyslovuje svoj súhlas. Kupujúci je na túto skutočnosť dostatočným spôsobom upozornený pred odoslaním svojej objednávky na úvodnej stránke internetového obchodu, a to vrátane odkazu umožňujúceho otvorenie aktuálneho znenia týchto obchodných podmienok, vrátane ich tlače a archivácie. Obchodné podmienky tvoria nedeliteľnú súčasť uzatvorenej kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho či kupujúceho, možno zmluvu uzatvoriť aj v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku, ak je jej obsah pre obe strany nesporný.

Kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu jej plnenia, vrátane doby trvania nároku vyplývajúceho zo závad tovaru. Uzatvorená kúpna zmluva a jej obsah nie je prístupná tretím osobám.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé v rámci procesu objednávania z formulárov v internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne meniť a opraviť, pričom je v priebehu vyplňovania objednávky upozornený na absenciu či chyby vo vyplnení jej podstatných častí.

Ponuka tovaru a jeho ceny sú v platnosti po dobu, pokiaľ je zobrazená na stránkach internetového obchodu www.schiertechnik.sk/eshop.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov, vrátane komunikačných prostriedkov na diaľku, nesie tá strana, ktorá k svojmu prejavu vôle prostriedok použije.

Platobné podmienky

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, uvedených na stránkach internetového obchodu. Zazmluvnenou sa cena stáva v okamihu potvrdenia objednávky obsahujúcej cenu predávajúcim. Ak je aktuálna cena (cena odlišná od ceny uvedenej na stránke internetového obchodu) totožná alebo nižšia než na objednávke, je kupujúcemu potvrdená na potvrdení objednávky a tovar je mu dodaný za túto aktuálnu cenu. Pokiaľ je aktuálna cena vyššia než cena uvedená na objednávke, predávajúci čo najskôr o tejto skutočnosti informuje kupujúceho prostredníctvom písomnej emailovej správy, ktorý môže novú cenu prijať zaslaním písomnej emailovej správy. Až po takomto doplnení objednávky je predávajúci oprávnený zaslať kupujúcemu potvrdenie objednávky s uvedením tejto vyššej ceny.

Kúpnu cenu je možné platiť buď v hotovosti pri predaní predmetu plnenia alebo bezhotovostným prevodom na účet: Tatra banka, a.s., č.ú.:2629188070/1100. Voľba spôsobu platenia je na kupujúcom, ktorý spôsob platenia záväzne zvolí v priebehu vyplňovania objednávky na stránkach internetového obchodu. Platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru na mieste určenom predávajúcim sa uskutočňuje priamo voči predávajúcemu. Pri zaslaní tovaru je platba v hotovosti uskutočňovaná prostredníctvom dobierky.

Predávajúci je oprávnený požadovať pred dodaním tovaru zálohu vo výške až do 100 % hodnoty kúpnej ceny objednávky. V prípade, že je záloha požadovaná, je vystavený doklad "Zálohová faktúra - daňový doklad". Po dodaní tovaru je na daňovom doklade hodnota zálohy odpočítaná.

Dodacie podmienky

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu buď na miesto vymedzené pre  osobné prevzatie tovaru na stránkach internetového obchodu alebo jeho zaslaním na miesto určené kupujúcim.

V prípade osobného prevzatia tovaru je kupujúci povinný vyzdvihnúť si tovar v stanovenej dobe na mieste dodania, ktoré záväzne zvolil v priebehu vyplňovania objednávky na stránkach internetového obchodu. Predávajúci je oprávnený v prípade úhrady tovaru bezhotovostným prevodom stanoviť termín vydania tovaru až po overení pripísania kúpnej ceny na jeho účet.

Pri dodaní tovaru zaslaním doručuje predávajúci tovar na miesto stanovené kupujúcim v priebehu vyplňovania objednávky na stránkach internetového obchodu, pričom týmto miestom je uvedená dodacia adresa. V prípade, že táto adresa nie je uvedená, potom sa za dodaciu adresu považuje adresa fakturačná. Konkrétneho dopravcu tovaru volí predávajúci z možností uvedených na stránkach internetového obchodu. Všetky náležitosti a podmienky dodania, predovšetkým čas a spôsob doručenia v prípade nezastihnutia kupujúceho prepravcom, sa riadia platnými predpismi dopravcu. Náklady na dopravu je povinný uhradiť kupujúci v cene uvedenej na formulári objednávky na stránkach internetového obchodu a je oprávnený zvoliť možnosť dodania tovaru po zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho alebo na dobierku.

Tovar bude podľa dostupnosti produktu a prevádzkových možností predávajúceho dodaný v čo najkratšom termíne, obvykle do 15 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia doba dlhšia. Predávajúci nie je povinný dodať tovar skôr než do 7 pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na jeho účet v prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na zvolenom mieste dodania.

Súčasť dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.

Ak neprevezme kupujúci predmet plnenia z dôvodov vzniknutých z jeho zavinenia (napr. nie je aj napriek dohodnutého termínu prítomná kupujúcim určená osoba alebo nie je schopný uhradiť kúpnu cenu), nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške vrátane prípadného poplatku za uskladnenie.

Predávajúci nie je povinný poskytovať kupujúcemu po predaji tovaru iné služby, ako sú uvedené v týchto obchodných podmienkach alebo ponúkané na príslušných stránkach internetového obchodu.

Kupujúci, ktorý kupuje v rámci dodania produktu počítačové programy berie na vedomie, že sprístupnením poskytnutého softwarového produktu, najčastejšie okamihom inštalácie softwarového produktu, sa tento stáva viazaným licenčnou zmluvou priamo s autorom daného počítačového programu a je povinný dodržať všetky licenčné podmienky, ak nie je v prípade konkrétneho dodaného počítačového programu stanovené inak.

Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ust. §12 zákona 108/2000Z.z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji môže spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

Odstúpiť od kúpnej zmluvy nemôže v súlade s ust. §12 zákona 108/2000Z.z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, spotrebiteľ v prípade dodávky audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal.

V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom je tento povinný dodržať ďalej uvedený postup. To primerane platí i pri inom zrušení zmluvy. Spotrebiteľ je povinný najmä:

 • odoslať list na adresu Spoločnosti s textom: 
  "Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na adresu (pokiaľ požadujete vrátenie peňazí na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Dátum a podpis. Alternatívne je možné uviesť iný text obdobného charakteru, ktorý bude vyjadrovať prejav vôle o odstúpení od zmluvy.
 • tovar doručiť vždy len na adresu:  Schier Technik Slovakia, s.r.o., Hurbanova 42, 91101 Trenčín
 • tovar, ktorý sa v rámci odstúpenia od zmluvy vracia späť, nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom o zakúpení. Odporúča sa tovar poistiť. Náklady na vrátenie produktu ponesie spotrebiteľ. 

Za predpokladu splnenia všetkých hore uvedených podmienok pre vrátenie tovaru bude uhradená kúpna cena vrátená predávajúcim spotrebiteľovi zloženkou alebo prevodom na účet uvedený spotrebiteľom, a to najneskôr do 20 pracovných dní po obdŕžaní vráteného tovaru, najneskôr však do 30 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom musí byť predávajúcemu doručené najneskôr 7. deň od prevzatia plnenia, inak je toto odstúpenie od zmluvy neúčinné.

V prípade nesplnenia niektorej z hore uvedených podmienok pre odstúpenie od zmluvy, v dôsledku čoho nedôjde k riadnemu odstúpeniu od zmluvy v uvedené lehote (napr. iba zaslanie vráteného tovaru bez prejavu vôle o odstúpenie od zmluvy), nebude odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy akceptované predávajúcim a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa tomuto späť.

Pri dodaní tovaru v poškodenom, nekompletnom či inak znehodnotenom stave môže predávajúci od spotrebiteľa požadovať náhradu škody za zníženie hodnoty vráteného tovaru, tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie. Za znehodnotenie tovaru nemôže byť považované bežné poškodenie pôvodného obalu, ktoré vzniklo vybaľovaním tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď sa tovar  už nevyrába nebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a ďalej v prípade, že kupujúci opakovane nesplní svoj záväzok odobrať tovar alebo zaplatiť kúpnu cenu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne, a to do 10 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od storna objednávky zo strany predávajúceho.

Okrem hore uvedených dôvodov majú obe strany kúpnej zmluvy právo od tejto odstúpiť z iných  zákonom predvídaných dôvodov.

Zodpovednosť za závady tovaru - záruka, rozpor s kúpnou zmluvou

Záručné práva

Pri predaji tovaru spotrebiteľovi je daná zákonná záručná doba 24 mesiacov, môže však byť prehlásením v záručnom liste stanovená na dlhšie obdobie. V prípade predĺženia záruky (zákonnej) predávajúci v záručnom liste určí podmienky a rozsah predĺženej záruky. Záručná doba začína prevzatím tovaru spotrebiteľom.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovania veci (alebo ich dielov) spôsobené ich obvyklým užívaním. Kratšiu životnosť výrobku vzhľadom k uvedenému opotrebovaniu veci spôsobenom jej obvyklým užívaním nie je možné teda považovať za závadu, k čomu bude prihliadnuté pri prípadnej reklamácii.

Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ten môže byť nahradený dokladom o zakúpení veci, pokiaľ obsahuje názov obchodnej firmy predávajúceho, IČO a sídlo. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky formou prehlásenia v záručnom liste.

Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:

 • ak ide o závadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie závady, právo na výmenu závadného tovaru alebo závadnej súčasti ak to nie je vzhľadom k povahe závady neúmerné, a ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o závadu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu závadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • ak ide o závady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu závadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
 • ak ide o iné závady neodstrániteľné a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy 

Rozpor s kúpnou zmluvou 

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, teda, že nie je predovšetkým bez závad, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu zodpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním tovaru
 • odstúpením od zmluvy 

Prednostne môže spotrebiteľ požadovať u predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Pokiaľ voľbu spotrebiteľa nebude možné splniť, môže požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť.

Reklamácia - uplatnenie zodpovednosti za závady

O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 7 pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba primeraná druhu produktu či služby potrebná na odborné posúdenie závady. Reklamácia bude vybavená a závada bude odstránená bez zbytočných prieťahov, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim spotrebiteľom nedohodne inak. Po uplynutí tejto doby má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby sa jednalo o závadu, ktorú nie je možné odstrániť. Práva zo zodpovednosti za závady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol produkt zakúpený.

V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú zjavne bezdôvodnú reklamáciu v prípade ktorej sa už dá predpokladať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv).

Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob požaduje jej vybavenia. Ďalej predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe jej trvania. V prípade zamietnutia reklamácie predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

V prípade kúpy tovaru kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, a u ktorého sa predpokladá, že nakupuje výrobky či služby za účelom svojho podnikania sa hore uvedené podmienky týkajúce sa nároku zo závad tovaru a záruky tovaru nepoužijú. V tomto prípade sa vzťahy zo závad dodaného tovaru riadia výlučne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať všetky ustanovenia zákona číslo 428/2002 Zb o ochrane osobných údajov a informácií, ktoré získa počas svojej činnosti o osobe kupujúceho.

Údaje, ktoré kupujúci zadáva pri registrácii sú použité na realizáciu a zaúčtovanie platby za zakúpený tovar za účelom správneho dodania tovaru a komunikácie. Údaje o činnosti a nákupoch (sú potrebné pre zabezpečenie dodávky tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. Informácie sú zhromažďované výlučne pre skvalitnenie služieb a zásadne nie sú poskytované tretím osobám. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Údaje sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Toto spracovanie a zhromažďovanie osobných údajov môže byť zo strany predávajúceho v budúcnosti použité za účelom prípadnej ponuky obchodu a služieb kupujúcemu. Kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv podľa §21 zákona č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je zo strany subjektu dobrovoľné, avšak,  ich poskytnutie je podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy prípadne iného záväzku.