SolidWorks Electrical

SOLIDWORKS Electrical je softvérové riešenie nielen pre užívateľa, ktorý navrhuje zariadenie využívajúce elektrické rozvody pre napájanie, riadenie a zber dát, ale i pre užívateľa, ktorý navrhuje fluidné rozvody (pneumatické a hydraulické). SOLIDWORKS Electrical zjednodušuje užívateľom proces návrhu elektrických obvodov, napomáha kontrole procesu celého systému a zároveň integruje dôležité aspekty elektrického rozvodu do 3D prostredia mechanickej časti návrhu v prostredí modelu SOLIDWORKS. Systém predstavuje okamžité obojsmerné prepojenie medzi 2D schémou a 3D dátami modelu.

Prínosy a výhody integrácie 2D elektrického návrhu 3D modelu

Obmedzenie skrytých nákladov - vylúčenie chýb a zvýšenie nákladov na opravy a zmeny vďaka okamžitej spätnej väzbe pri návrhu zariadenia, rozloženia komponentov a voľbe trás.

Skrátenie času na vývoj – viacužívateľské prostredie dovoľuje konštrukčnému tímu pracovať súčasne na návrhu obvodov a mechanických častí zariadenia. Voľba komponentov z databázy dodávateľov a načítaniu modelov so skutočnými rozmermi dovoľuje dimenzovať návrh zariadenia tak, aby nedochádzalo ku kolíziám medzi dielmi a trasami rozvodu v krátkom čase.

Nárast kvality a spoľahlivosti dokumentácie – zahrnutie informácií o elektrických, pneumatických a hydraulických prvkoch na základe schém priamo do 3D modelu, dovoľuje vytvárať detailné dokumentácie a produktovú vizualizáciu. To všetko napomáha zaistiť jednotnú podobu a spôsob montáže zariadenia.

solidworks electrical

Možnosti SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional

SOLIDWORKS Electrical je samostatná aplikácia pre navrhovanie 2D obvodov na schematickej úrovni založená na databáze jednotlivých prvkov.

 • Ľahký postup návrhu elektrických obvodov v 2D prostredí.SW_Electrical_2D_01_Res
 • Štandardné prostredie navrhnuté tak, aby potrebné úlohy bolo možné vykonávať na pár kliknutí.
 • Viacužívateľské prostredie založené na databázovom prístupe umožní viacerým užívateľom pracovať súčasne na jednom projekte v tom istom čase.
 • Import symbolov súčiastok priamo v prostredí SOLIDWORKS Electrical.
 • Líniové schémy priamo vykonávané so schémou zapojenia.
 • Viac ako 500.000 elektronických súčiastok v knižnici.
 • Nástroj na kreslenie symbolov súčiastok.
 • Okamžitá, obojsmerná synchronizácia medzi 2D schémou a 3D modelom reagujúca na zmeny návrhu.
 • Výkonné nástroje pre návrh zapojenia PLC a svoriek, ktoré výrazne obmedzujú časovú náročnosť na vloženie súčiastok do návrhu. Nevyžaduje inštaláciu CAD SOLIDWORKS.

Možnosti SOLIDWORKS Electrical

Jedná sa o doplnok do programu SOLIDWORKS, ktorý prepojuje schémy obvodov navrhnutých v SOLIDWORKS Electrical a modely vytvorené v SOLIDWORKS vrátane vytvorenia trás vodičov v 3D.

 • Import návrhu schém do CAD SOLIDWORKS.Panel Layout1_Res
 • Dovoľuje vložiť komponenty obvodov do 3D modelov.
 • Automatické trasovanie vodičov a káblov v 3D priestore podľa 2D schém.
 • Oddelenie trás vodičov podľa napätia (3f rozvod je vedený inými trasami ako vodiče riadiacich signálov), tak aby bol obmedzený vplyv elektromagnetického rušenia.
 • Stanovenie dĺžok vodičov a káblov na základe vytvorených trás v 3D modeloch a prenesenie týchto informácií do správ a súpisu použitého materiálu.
 • Voľba trás pre vedenie vodičov, káblov a hadíc, tak aby došlo k vylúčeniu kolízií medzi vodičmi a komponentmi obvodu. Program pracuje v prostredí SOLIDWORKS a vyžaduje jeho inštaláciu.

";