Slovník pojmov 3D skenovania

3D skener – Je zariadenie pre zachytenie tvarov a textúr fyzických objektov a následného prevedenia do digitálnej podoby pre ďalšie spracovanie v počítači.

Presnosť - Presnosť polygónovej siete je meraná odchýlkou medzi nameranými dátami a skutočným objektom. Presnosť je daná typom, špecifikáciou a nastavením skeneru. Nezamieňať presnosť s rozlíšením siete.

Zarovnanie – Pri 3D skenovaní sa jedná o umiestnenie skenu do referenčného systému pre vytvorenie jedného celistvého kompletného modelu. Udáva sa tiež aj ako registrácia.

CAD - Computer-Aided Design – vytvorený digitálny model pre dizajn, strojárenstvo a výrobu. Modely sú vytvárané pomocou rôznych geometrických tvarov ako trojuholníky, línie, valce a plochy. Typickým formátom CAD je .stp a .igs.

CAE - Computer-aided engineering – digitálna simulácia výkonu objektu a zostáv. CAE sa skladá zo simulácie typu finite-element analysis (FEA) a computational fluid dynamics (CFD).

CFD - computational fluid dynamics – je digitálny proces, pomocou ktorého môžu inžinieri simulovať prúdenie vzduchu, tekutiny, či plynu a sledovať ako sa tieto elementy správajú v rôznom dizajne a prostredí.

CMM rameno - coordinate measurement machine, ktoré využíva bodovú alebo guličkovú sondu na polohovacom ramene, ktoré umožňuje užívateľovi bodovo snímať 3D dáta z fyzického objektu.

CMM ramenový enkodér -- optoelektronický prístroj detekujúci inkrementálne línie na stupnici na zistenie presnej polohy ramena. Enkóder je taktiež známy ako čítacia hlava.1.

CNC stroj - Computer Numerical Control – je počítačom riadený obrábací stroj, ktorý môže vytvárať produkt v niekoľkých osiach pre zvýšenie výrobnej presnosti.

CAI – Computer-Aided Inspection – počítačová kontrola naskenovaného výrobku s ideálnym CAD modelom pre zistenie presnosti s akou bol vyrobený.

Digitálna Archivácia - ukladanie fyzických objektov vo forme digitálnych modelov pre ušetrenie času a nákladov.

Digitálna Rekonštrukcia - skenovanie fyzického objektu pre jeho následnú reprodukciu v elektronickej kvalite čo najbližšie k originálu.

Dynamické Referencovanie - prenesenie referenčnej nuly na skenovaný objekt a uzamknutie súradnicového systému, v ktorom sa skener pohybuje. Výsledkom je zvýšenie presnosti skenovania bez ohľadu na vibrácie a ďalšie vplyvy prostredia.

FEA - Finite-element analysis; digitálny proces, s ktorým inžinieri simulujú ako sa štruktúra objektu chová v rôznych prostrediach.

Normála - V 3D priestore sa jedná o vektor smerujúci kolmo k ploche, alebo línii.

NURBS - Non-uniform rational b-spline; matematický model používaný v počítačovej grafike a CAD pre vytvorenie kriviek a plôch.(Povrch reprezentovaný štvorhrannými plátmi, riadenými mriežkami).

Optický CMM Skener - 3D skener, ktorého poloha v priestore je snímaná referenčnou optickou stanicou CMM. Optická stereoskopická CMM kamera sníma aktívne alebo pasívne značky umiestnené na 3D skeneri a na diely a pomocou dynamickej referencie ich umiestňuje do súradnicového systému.

Fotogrammetria - Metrologický postup pre veľmi presné meranie zo stereoskopických snímok.
Product lifecycle management (PLM) – praktické monitorovanie a organizácia produktu od jeho kontroly až po ukončenie jeho životnosti.

Mračno bodov - je oblak bodov v 3D priestore, ktoré sú reprezentované súradnicami X, Y, Z. Väčšinou sa jedná o povrchovú reprezentáciu nejakého fyzického objektu. Najčastejším formátom zápisu pre mračno bodov je .txt, .igs, .ascii.

Rapid Prototyping - proces rýchleho zhotovenia fyzického modelu, alebo zostavy s použitím dát 3D STL, alebo CAD. 3D skenovanie je väčšinou na jednom konci, 3D tlačiareň potom na druhom.

Reverzné Inžinierstvo - Proces zisťovania technologických aspektov zariadení, objektu alebo systému prostredníctvom analýzy jeho štruktúry, funkčnosti a prevádzky. V procese 3D skenovania a reverzného inžinierstva zahŕňa sken objektu a následnú rekonštrukciu jeho tvaru v špecializovaných programoch do finálnej podoby 3D modelu.

Rozlíšenie - Definuje veľkosť detailu zachyteného polygónovou sieťou v milimetroch. Je možné ju tiež prirovnať k rozlíšeniu obrazovky v pixeloch. Čím vyššie rozlíšenie, tým viac  trojuholníkov obsahuje polygonická sieť a tým viac dát je pre vybudovanie potrebné nazbierať.

Opakovateľnosť - Rozdiely v opakovanom meraní jediným prístrojom, zhotovené jedinou osobou na rovnakom diele za rovnakých podmienok.

Samopolohovací 3D laserový skener - Laserový skener používajúci retroreflektívne pozičné značky ako referenciu. Takýto skener nepotrebuje žiadnu externú referenciu, pretože pozíciovanie zaisťuje triangulácia medzi kamerami skeneru a vzoru vytvorenom z pozičných značiek. Dáta sú snímané v reálnom čase.

Samopolohovací 3D skener s bielym svetlom - skener získava svoju polohu voči skenovanému fyzickému objektu pohľadom na skreslený vzor premietaného bieleho svetla na skenovanom diele. Tieto skenery získavajú svoju polohu priebežne v reálnom čase tak, ako sa pohybujú po objekte.

STL - StereoLithography – formát zápisu polygónovej siete vychádzajúci zo stereolitografických CAD programov vytvorených firmou 3D Systems Inc. a podporovaných inými programami. STL sa bežne používa pre rapid prototyping, reverzné inžinierstvo a  pre kontrolu kvality výstupu z 3D skenovania.

Triangulácia - spôsob zisťovania súradníc a vzdialeností. Vykonáva sa trigonometrickým výpočtom. Zostrojí sa pomyselný trojuholník, ktorého jedna strana je strana už známeho iného trojuholníku s dvoma koncovými referenčnými bodmi a tretím bodom je miesto, ktorého súradnica sa zisťuje.

Polygonová sieť - výstup zo samopolohovacích 3D skenerov. Typickými formátmi sú .stl, .obj, sat, a ply.


";