Súvislé 5 osé frézovanie

Rovnobežné rezy

Generuje sa dráha nástroja, kde sú rezy medzi sebou rovnobežné. Stratégia Rovnobežné rezy umožňuje rýchle definovanie výberom iba plôch a smeru (Lineárne X / Y alebo Konštantné Z). Na výber sú stratégie jedným smerom, cik-cak a špirála.

Rovnobežne s krivkou

Stratégia Rovnobežne s krivkou umožňuje viesť dráhu nástroja pozdĺž danej plochy. Môže byť vedená pozdĺžne aj kolmo ku krivke. Každý posun nástroja je skutočne krok v 3D pozdĺž plochy, pre presnú stopu po nástroji.

Rovnobežne s plochou

SolidCAM tu počíta priesečník Riadiacej plochy a plochy ktorá sa bude obrábať a generuje rezy dráhy nástroje, ktoré sú rovnobežné s výslednou priesečnicou plôch.

Kolmo ku krivke

Na rozdiel od stratégie Rovnobežne s krivkou, táto možnosť generuje rezy, ktoré sú k riadiacej krivke kolmé. Výhodné pre lineárny pohyb okolo rotačného pohybu pre 4 osé súčasti.

Medzi krivky

Poskytuje dráhu nástroja, ktorá sa dokonale prispôsobuje obom krivkám. Pravdepodobne najobľúbenejšie HSS dráha, zaisťujúca konštantné zaťaženie nástroja.

Medzi plochy

Tu sa generuje na pracovnej ploche morfujúca dráha nástroja, ktorá je uzavretá medzi dve kontrolné plochy. Dráha nástroja sa generuje medzi kontrolné plochy a je rovnomerne rozmiestnená na pracovnej ploche.

Možnosti prejazdov

Tu sa definuje odsadenie od predĺženia a držiaku nástroja, aby sa zaručila bezpečná medzera. Odchod a pohyb okolo súčasti sa deje po valcovej, guľovej alebo rovinnej bezpečnej oblasti.

Ovládanie osi nástroja

Os nástroja a naklápanie môže byť ovládané pomocou 12 rôznych možností. Nastavenia umožňujú naklápanie podľa bodu, priamky a krivky, alebo môže byť nástroj vedený priamo po normálách plochy, s individuálnym ovládaním naklápania v smere pohybu (predklon a záklon) a do strany.

Kontrola kolízií

Plná kontrola užívateľa nad ochranou nástroja. Sú tu 4 fázy ochrany nástroja. Môžete tiež definovať oddelene kontrolu pre nástroj a držiak nástroja. Je tu tiež k dispozícii mnoho možností ako zamedziť možným kolíziám.